Welcome

Dynamic Aikido following the teachings of Christian Tissier, 8.dan, Shihan